Co nabízíme

Naše služby:

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě pomáháme a podporujeme rodiče, jejich děti či další příbuzné v situaci rozvodu či rozchodu rodičů, popř. v době po jejich rozvodu (rozchodu). Tato služba je poskytována na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, jedná se o poradenství ohledně vznikajících problémů a možností jejich řešení.
 • sepisování návrhů k soudu a jiných obdobných podání v oblasti rodinné problematiky:
  • návrhy na svěření dítěte do péče – péče výlučná, společná, střídavá,
  • návrhy na svěření dítěte do pěstounské nebo cizí péče,
  • návrh na výživné pro dítě,  
  • návrh na kontakt (styk) s dítětem,  
  • návrhy na předběžná opatření v rodinných záležitostech,
  • odvolání proti soudnímu či správnímu rozhodnutí a další,  
 • podpora při uzavírání dohod mezi rodiči, případně i mezi jinými osobami: Jde o obdobu mediace, odborný pracovník poradny zde využívá svých znalostí mediačních technik, při hledání možností řešení sporu však se stranami spolupracuje, pomáhá jim odbornými radami a částečně vystupuje v roli určité autority. Tento způsob řešení vyhovuje těm rodičům, kteří preferují autoritativní rozhodnutí v jejich věci někým, kdo má potřebné odborné znalosti z oblasti rodinného práva a sociálně-právní ochrany dětí.  Takto mohou být uzavírány tyto dohody:
  • dohody ohledně svěření dítěte do péče – péče výlučná, společná, střídavá; cizí péče,
  • dohoda o výši výživného (i pro zletilé dítě), 
  • dohoda o kontaktech (stycích) s dítětem,
  • dohoda o formě a způsobu poskytování informací o dítěti a další,  
 • rodinná mediace:   Jde o poměrně rychlé, kultivované a hlavně mimosoudní řešení sporu přímo samotnými stranami (rodiči) za asistence třetí neutrální strany (mediátora). Mediátor zprostředkuje stranám (rodičům, ale i jiným osobám) vzájemné dorozumívání a podporuje je v tom, aby byli schopni sami nalézat taková řešení své rodinné situace, která právě jejich rodině  vyhovuje nejlépe.  Velmi se tak zohledňuje konkrétní situace konkrétní rodiny a individuální potřeby jednotlivých jejích členů. Rozumní rodiče přitom mohou v mediaci sami nejlépe zohlednit potřeby svého dítěte, které samozřejmě znají mnohem lépe než kdokoliv jiný (soudce, sociální pracovník, …). Cílem mediace je písemná nebo ústní dohoda. Tato dohoda následně může být předložena soudu ke schválení, pak se stane také právně vymahatelnou.
 • komunikace s dítětem, zejména pomocí speciálních technik sociální diagnostiky a terapie. Službu lze využívat při zjišťování názoru dítěte na rodinnou situaci, při  jeho informování o záležitostech, které se jej týkají, při zapojení dítěte do hledání pro něj vhodného řešení. Služba je poskytována zpravidla v souvislosti s dalšími službami, např. při využívání asistence u kontaktu s dítětem nebo u odborné pomoci při uzavírání rodičovských dohod. 
 • pomoc při udržování, rozvíjení a prohlubování sounáležitosti dítěte v pěstounské péči s osobami jemu blízkými (biologickými rodiči a dalšími příbuznými). Službu poskytujeme dle potřeb dítěte v pěstounské péči, pěstounů i  příbuzných dítěte. Poskytnutí služby může předcházet poradenství nebo pomoc při dohledání rodiny dítěte.
 • asistence při předávání dítěte. Služba je poskytována dle potřeb rodiny, zpravidla v souladu se soudním rozhodnutím – odpoledne, večer, o víkendu, ve svátek. Rodiče a dítě mohou využít prostory poradny, popř. může k předání docházet na jiném vhodném místě. Samotné asistenci zpravidla předchází odborná konzultace s oběma rodiči; cca od 4 let věku dítěte se také seznamujeme předem s ním a přiměřeně jeho věku a rozumovým schopnostem jej informujeme.
 • asistence při kontaktu (styku) s dítětem. Služba je poskytována dle potřeb rodiny, zpravidla v souladu se soudním rozhodnutím – odpoledne, večer, o víkendu, ve svátek. Rodiče a dítě mohou využít prostory poradny, popř. může ke kontaktu docházet na jiném vhodném místě (ZOO, kino, hřiště apod.). Samotné asistenci zpravidla předchází odborná konzultace s oběma rodiči; cca od 4 let věku dítěte se také seznamujeme předem s ním a přiměřeně jeho věku a rozumovým schopnostem jej informujeme.
 • psychologické poradenství – rodinné poradenství (individuální, párové), poradenství pro pěstouny (individuální, skupinové), krizová intervence.
 • supervize – individuální, skupinová; supervizi je možno poskytovat i formou kombinovaného vedení, kdy supervizi vede společně psycholog a sociální pracovnice, popř. dvě sociální pracovnice. 
 • odborné konzultace ohledně standardů kvality sociálně-právní ochrany pro OSPODy a pověřené osoby dle § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (poradenství, vyhodnocení rizik, tvorba standardů),
 • spolupráce s psychologem při výběrových řízeních na pracovní pozice “sociální pracovník” – základní zhodnocení vhodnosti uchazeče z hlediska jeho osobnosti.

Zdarma je poskytována úvodní konzultace za účelem sjednání zakázky (blíže viz Ceník). 

  Termíny konzultací nutno předem sjednat (telefonicky, e-mailem či osobně v konzultačních hodinách). Dle potřeby lze konzultace poskytovat i mimo uvedené hodiny – po předchozí dohodě.